1. Het schooljaar van vzw Tritonus- Jazz-popstudio loopt van 1 oktober tot 31 juni.
 2. Inschrijving voor het lessenpakket van de dagschool gebeurt steeds voor een volledig schooljaar, zonder dat hiervan kan worden afgeweken.
 3. Het inschrijvingsgeld voor één schooljaar bedraagt ….. €, en zal bij 2 delen worden vereffend: het eerste deel namelijk …… € op datum van 15 september 20.. en het tweede deel namelijk …… € uiterlijk op datum van 5 januari 20…
 4. Indien de student om welke reden dan ook (uitsluiting) van lessen -zie punt 5- of persoonlijke motieven,…) zijn deelname aan de lessen gedurende het schooljaar zou (moeten) staken, heeft hij geenszins recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het reeds betaalde, of inhouding van het nog verschuldigde bedrag, zodat steeds het volledige bedrag van ….. € door de Vzw. Tritonus – Jazz-Pop-studio verworven zal (blijven), en de student zich evenmin op enige vorm van compensatie zal kunnen beroepen.
 5. Vzw. Tritonus behoudt zich het recht voor die studenten uit te sluiten van verder vervolg van de lessen die huidig reglement niet naleven of binnen de school een asociaal gedrag vertonen.
 6. De student verbindt zich ertoe zich steeds stipt op het voorgestelde uur van aanvang van de les aan te bieden; iedere afwezigheid of laattijdigheid dient verantwoord te worden. In geval van ongewettigde afwezigheid behoudt VZW Tritonus zich het recht voor de betrokken student het verder verloop van het schooljaar voor de betrokken les(-sen) uit te sluiten.
 7. De lesuren zijn bepaald als volgt:
  -collectieve lessen: de uren worden door vzw Tritonus vastgelegd en meegedeeld aan de student bij aanvang van het schooljaar. De indeling van klassen gebeurt op basis van niveau van de studenten, niveau dat zal worden vastgelegd door afname van een proef bij aanvang van het schooljaar.
  VZW Tritonus kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien om reden buiten haar wil, de lesuren tijdens de loop van het schooljaar zou moeten gewijzigd worden . -instrumentale lessen: op het ogenblik van zijn inschrijving kan de student zelf de lesuren kiezen uit het pakket dat nog beschikbaar is op dat ogenblik, en waarvan de lijst beschikbaar is bij het secretariaat van vzw tritonus.
  Ingeval de student om uitzonderlijke redenen een wijziging van lesuren zou wensen tijdens de loop van het schooljaar, kan zulks enkel en alleen mits beschikbaarheid en na overleg met betrokken docent en secretariaat. De student heeft geen recht op inhaling van een les die hij om redenen gelegen buiten vzw Tritonus zou gemist hebben.
 8. De lokalen van vzw Tritonus kunnen ter beschikking worden gesteld
  van studenten buiten de gebruikelijke lesuren, doch enkel en alleen binnen de uren waarop vzw Tritonus geopend is en mits respecteren van rookverbod en rust voor de buren (gesloten houden van vensters).
  De student die hiervan gebruik wenst te maken wendt zich tot het secretariaat voor navraag van beschikbaarheid en reservatie van het bedoelde lokaal.